KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

KARS
NEVZAT BOZKUŞ
KARS
BURCAY TOPTAŞ
KARS
CENGİZ ÇOBANOĞLU
KARS
HİKMET ÖZYÜMLÜ
KARS
OSMAN NİHAT YÜCE
KARS
İLHAN ÖZBİLEN
KARS
MUHİTTİN YÜCEL
KARS
YAKUP MARAL
KARS
ERTÜRK GÜNEŞ
KARS
NAİF ALİBEYOĞLU
KARS
ENVER AKKAYA
KARS
CELAL TANRIKULU
KARS
AHMET TOPER
KARS
KIYASETTİN KOÇ
KARS
MEHMET ÖZDİNLER
KARS
ALİ YEĞİN
KARS
AHMET ZİNDEREN 
KARS
İLHAN ÇİFTÇİ 
KARS
SACİT ÖZBAY
KARS
TURGUT TURAN 
KARS
METİN ÖZAD
KARS
ORHAN CİHANTİMUR
KARS
VAHİT DAŞDEMİR
KARS
MEMET ALİ AYMAN
KARS
TİMUÇİN ANDİÇ
KARS
OKTAY YAHŞİ
KARS
MUZAFFER KUTAY
KARS
MEHMET ALKAN
KARS
HÜSEYİN ALTUN
KARS
AYŞE ALINAK
KARS
MUHARREM YOLCU
KARS
ERÇETİN ALTAY
KARS
NURİ TURAN
KARS
HARUN DOĞAN
KARS
ATALAY ÖZMEN
KARS
SETTAR KAYA
KARS
YAHYA BATIBAY
KARS
TURAN UZGUR
KARS
METİN NAGIŞ
KARS
BÜLENT ALTUN
KARS
REYİS DEMİR
KARS
SÜLEYMAN TURAN
KARS
ÖZKAN ARDUÇ
KARS
SANCAR GÜNEY
KARS
REİS KARAKOÇ
KARS
EJDER ARIKAN
KARS
ÖZGÜR DEVRİM KILIÇ